fbpx

Tasa-arvotyötä jatkettava määrätietoisesti Vantaalla

Vantaan valtuusto kokoontui 12.4. kokoukseensa, jossa käsittelyssä olivat muun muassa Hyvinvointikertomus sekä kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2020. Henkilöstökertomuksen osalta pidin itse alla olevan valtuustopuheen, jossa muistutin kuinka tärkää on huolehtia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja toiminnassa.

Vaikka Vantaalla miesten ja naisten välinen palkkaero on vuosien mittaan kaventunut (tällä hetkellä naisen euro 88 senttiä!), on määrätietoista työtä palkkaerojen kaventamisen eteen tehtävä edelleen.

Valtuustopuheessani nostin esille muutamia keskeisiä teemoja aiheeseen liittyen:

  • kaupungin on itse omassa toiminnassaan purettava sukupuolittuneita rakenteita ja estettävä jakoa ”miesten ja naisten töihin”. Tätä voidaan tehdä mm. rakenteet tunnistamalla ja tiedostamalla, kehittämällä rekrytointia ja huolehtimalla, että työnjaossa ja työtehtävissä toteutuu tasa-arvo.
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on otettava aidoksi työkaluksi koko vantaalaisessa työyhteisössä.
  • Palkkakartoitukset pitää tehdä tiiviissä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ja niiden tuloksista on otettava vahvasti opiksi.

Valtuustopuheeni 12.4. Vantaan kaupunginvaltuustossa:

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuustokollegat


Henkilöstökertomuksen mukaan Vantaan kaupungilla vakituisen ja täyttä työaikaa tekevän naispuolisen työntekijän euro on 88 senttiä. Vaikka Vantaalla ollaankin tehty töitä palkkaerojen kaventumisen eteen osittain hyvin tuloksin, on tuo keskimääräinen perusteeton ero kuitenkin edelleen olemassa. Ja se ei ole oikein.

Vantaalla työskentelevistä työntekijöistä 80 % on naisia. Jotta näidenkin naisten euro olisi joskus tulevaisuudessa kokonainen,  on Vantaan työnantajana erityisen tärkeää huolehtia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta omassa toiminnassaan.

On tärkeää, että Vantaalla luodaan mahdollisimman hyvät puitteet ihan kaikille, sukupuolesta riippumatta, tehdä työtä eri työtehtävissä ja eri toimialoilla ja ilman perusteettomia palkkaeroja.

Palkkaerojen kaventamiseksi on itse käärittävä hihat ylös ja purettava ripeästi mahdollisia kaupungin omia sisäisiä sukupuolittuneita rakenteita. 

Meidän on varmistettava, että esimerkiksi kaupungin rekrytoinneissa ja organisaation sisäisissä siirtymisissä huolehditaan, ettemme pidä yllä erikseen miesten tai naisten töitä.

Sukupuolittuneiden rakenteiden purkamiseksi Vantaa voi työnantajana lisätä tietoisuutta eri työtehtävistä.  Siinä, kun rekrytoimme miehiä palvelu- , hoiva- ja opetustehtäviin, on meidän kiinnitettävä huomiota siihen, että rekrytointimme tavoittavat yhtä lailla naisia teknisempiin ja yleisimmin miesvaltaisina pidettyihin tehtäviin.

Yksi tärkeimmistä kulmakivistä palkkaerojen kaventamiseksi on purkaa työelämän ja työtehtävien segregaatiota. Kun työtehtävissä ja työnjaossa toteutuu tasa-arvo, myös palkkaerot pienenevät. 

Siksi Vantaalla on huolehdittava siitä, että meillä on tarjolla sellaisia töitä, joita eri Pentit ja Pirkot, voivat halutessaan tehdä, he kykenevät niitä tekemään ja, että kaupunki organisaationa tarjoaa niiden suorittamiseksi tai esimerkiksi oppimiseksi resursseja, koulutusta ja kannustusta.

Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä palkkauksellisen tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuolten välisten palkkauserojen kaventamiseksi on Vantaalla huolehdittava siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-suunnitelmat ovat aito työkalu normaalissa työarjessa koko vantaalaisessa työyhteisössä. 

Tavoitteena on oltava, että palkka-avoimuutta edistetään esimiesten rohkealla otteella. Vantaalaiset esimiehet ovat hyviä tunnistamaan mahdollisia sukupuolittuneita rakenteita, jotka voivat vaikuttaa palkkaerojen säilymiseen kaupungissa. He osaavat aktiivisesti toimia samapalkkaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Yksi tasa-arvontyön kulmakivistä on hyvin tehty ja perusteellinen palkkakartoitus, joka on yksi keino nostaa esille mahdollisia piileviä palkkauseroja sukupuolten välillä ja korjata niitä.  Siksi Vantaalla on huolehdittava, että palkkakartoitusten kautta tehdään monipuolista työtehtävien vaativuuksien arviointia yli toimialarajojen. Se lisää avoimuutta ja osaltaan mahdollistaisi samapalkkaisuusperiaatteen toteutumista.

Palkkakartoitusten tekemisen yhteydessä Vantaalla on pidettävä huolta siitä, että kaupungin oma henkilöstö otetaan mukaan prosessiin vahvasti niin kartoituksen valmistelussa kuin sen arviointivaiheessa. Lisäksi palkkakartoituksen tuloksista on kerrottava henkilöstölle avoimesti ja huolehdittava, että tuloksista aiheutuvat toimenpiteet myös toteutetaan.

Meidän poliitikkojen tehtävänä on varmistaa, että Vantaalla työ palkka-tasa-arvon saavuttamiseksi on vahvaa ja, että Vantaa on työpaikkana henkilöstöä arvostava, kannustava ja vastuullinen ja, että kaikki työntekijöitä kohdellaan reilusti.

Kiitos.